Zakład Metaekonomii

ZAKŁAD METAEKONOMII jest jednostką Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego realizującą w formule interdyscyplinarnej badania podstawowe w zakresie refleksji metanaukowej nad ekonomią, przy czym:

  • refleksja metanaukowa obejmuje metodologię badań ekonomicznych, etykę ekonomii oraz socjologię wiedzy ekonomicznej;
  • realizacja badań podstawowych dotyczy działalności badawczej podejmowanej głównie w celu rozwoju wiedzy teoretycznej o ekonomii, o specyfice badań ekonomicznych oraz o naturze wiedzy ekonomicznej;
  • formuła interdyscyplinarna odnosi się do formy współpracy poszczególnych członków zespołu, którzy z różnych perspektyw teoretycznych zgłębiają wspólny problem badawczy.

Interdyscyplinarna refleksja metaekonomiczna stwarza możliwość realizacji często pomijanego aspektu badań podstawowych, jakim jest wskazywanie aksjologicznych, epistemologicznych i ontologicznych granic ekonomii jako nauki. W efekcie sprzyja to zwiększeniu świadomości metodologicznej charakterystycznej dla społeczności ekonomistów i świadomości naukowej podmiotów zainteresowanych wytworami badań ekonomicznych. Szczegółowe wnioski teoretyczne służyć mają m.in. krytycznej ocenie  stosowanych w ekonomii teorii, modeli i procedur badawczych. W zakresie etyki ekonomii, refleksja metaekonomiczna szczególną uwagę poświęca analizie założeń normatywnych ukrytych w teorii ekonomii oraz wpływu tych założeń na osiągane rezultaty badań ekonomicznych.

Zapraszamy do lektury biuletynu metaekonomicznego:

 

Działalność naukowo-badawcza obejmuje:

  • monitorowanie praktyk badawczych w naukach ekonomicznych (dotyczących zarówno głównego nurtu ekonomii, jak i teorii heterodoksyjnych, w tym ewolucjonizmu, instytucjonalizmu, teorii publicznego wyboru), ich analizę pod kątem respektowania określonych standardów metodologicznych i etycznych oraz form i stylów komunikacji naukowej;
  • monitorowanie działalności społeczności eksperckich oraz analizę ich wpływu na politykę gospodarczą, życie gospodarcze i społeczne;
  • monitorowanie najważniejszych innowacji teoretycznych w zakresie różnie ukierunkowanej refleksji nad ekonomią, ich analizę oraz opracowanie sprawozdań;
  • monitorowanie najnowszych badań w dziedzinach pozaekonomicznych o bezpośrednim znaczeniu dla analizy zjawisk i zachowań ekonomicznych (m.in. psychologia, socjologia, antropologia filozoficzna).