Zakład Analiz i Monitoringu

ZAKŁAD ANALIZ I MONITORINGU realizuje kompleksowe prace naukowo-badawcze dotyczące stałej obserwacji oraz pogłębionych analiz zjawisk społeczno-gospodarczych. Dane do badań pozyskiwane są jako dane pierwotne lub wtórne, a metodyka prowadzonych badań dostosowywana jest do podejmowanej tematyki i zakresu prowadzonych badań. Dbając o jakość przygotowywanych opracowań zespół badaczy wykorzystuje zróżnicowane metody i techniki badawcze w postaci zarówno badań jakościowych, jak i ilościowych. Efektem końcowym przeprowadzanych badań są opracowania w różnych formach. Mogą one przybierać postać krótkich i zwięzłych sygnałów lub komunikatów, bądź pogłębionych analiz lub ekspertyz, a także rozbudowanych raportów. 

Zespół Zakładu Analiz i Monitoringu tworzą naukowcy o bogatych i niejednolitych zainteresowaniach. Przekłada się to na możliwości realizacji badań i analiz o bardzo zróżnicowanej tematyce związanej ze zjawiskami gospodarczymi i społecznymi.

Ważnym zadaniem Zakładu Analiz i Monitoringu jest współpraca z innymi Zakładami Instytutu. Przygotowywanie opracowań bazuje na wynikach wygenerowanych za pomocą nowoczesnych metod przetwarzania i analizy danych, dostarczanych przez zespół ekspertów z Zakładu Uczenia Maszynowego IBRKK-PIB. Tak przygotowane opracowania stanowią wkład diagnostyczny i analityczny w przygotowywanych dokumentach przez zespół Zakładu Strategii IBRKK-PIB. Współpraca pomiędzy Zakładami daje możliwość realizacji kompleksowych projektów badawczych, w przygotowanie których zaangażowane są wzajemnie uzupełniające się zespoły badaczy.