Polski Instytut Ekonomiczny (obecnie jeszcze IBRKK) przedstawił pierwszy raport przygotowany dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Read More

ZAKŁAD METAEKONOMII jest jednostką Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego realizującą w formule interdyscyplinarnej badania podstawowe w zakresie refleksji metanaukowej nad ekonomią, przy czym:

  • refleksja metanaukowa obejmuje metodologię badań ekonomicznych, etykę ekonomii oraz socjologię wiedzy ekonomicznej;
  • realizacja badań podstawowych dotyczy działalności badawczej podejmowanej głównie w celu rozwoju wiedzy teoretycznej o ekonomii, o specyfice badań ekonomicznych oraz o naturze wiedzy ekonomicznej;
  • formuła interdyscyplinarna odnosi się do formy współpracy poszczególnych członków zespołu, którzy z różnych perspektyw teoretycznych zgłębiają wspólny problem badawczy.
Więcej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ma na celu utworzenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Powstanie on w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Read More

ZAKŁAD ANALIZ I MONITORINGU realizuje kompleksowe prace naukowo-badawcze dotyczące stałej obserwacji oraz pogłębionych analiz zjawisk społeczno-gospodarczych. Dane do badań pozyskiwane są jako dane pierwotne lub wtórne, a metodyka prowadzonych badań dostosowywana jest do podejmowanej tematyki i zakresu prowadzonych badań. Dbając o jakość przygotowywanych opracowań zespół badaczy wykorzystuje zróżnicowane metody i techniki badawcze w postaci zarówno badań jakościowych, jak i ilościowych. Efektem końcowym przeprowadzanych badań są opracowania w różnych formach. Mogą one przybierać postać krótkich i zwięzłych sygnałów lub komunikatów, bądź pogłębionych analiz lub ekspertyz, a także rozbudowanych raportów. 

Zespół Zakładu Analiz i Monitoringu tworzą naukowcy o bogatych i niejednolitych zainteresowaniach. Przekłada się to na możliwości realizacji badań i analiz o bardzo zróżnicowanej tematyce związanej ze zjawiskami gospodarczymi i społecznymi.

Więcej